Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
15.5.2004

 
Jehki Härkönen, Vihreä liitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Geeniteknologiaa ei ole vielä tutkittu riittävästi. Ongelmia ovat geenien patentoitavuus, manipuloitujen tuotteiden terveysriskit ja niiden leviäminen ympäristöön. Kuitenkin teknologia avaa lääketieteellisiä mahdollisuuksia, joita on syytä tutkia lisää.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Ostopäätökseen vaikuttaa etenkin maissin, riisin ja muiden maatalouskasvien geenien törkeä patentointi, joka syrjii kehitysmaiden köyhiä viljelijöitä.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto X
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Maatalouskasvien ongelma on niiden leviäminen ympäristöön. Vastustuskykyiset kasvit pärjäävät luonnossa luonnonmukaisia kasveja paremmin ja tuhoavat siksi biodiversiteettiä. Eläinten geneettinen manipulointi ei ole hyväksyttävää, koska epäonnistumiset aiheuttavat kammottavia vahinkoja koe-eläimille. Bakteerien manipulointi voi olla hyödyllistä, mikäli varmistetaan, että manipuloidut bakteerit eivät leviä. Väliaikaiset tiettyyn tarkoitukseen tuotetut kasvit voivat hyödyttää hätätapauksissa, jos myös niiden leviämistä valvotaan tarkasti.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ? X
Tarkennuksia: Gm-puiden viljely on mahdotonta ilman, että niitä istutetaan vapaasti. Riskinä on silloin puiden leviäminen. Ilmastonmuutos on ratkaistava päästöjä vähentämällä. Metsän istuttaminen tarkoittaa, että päästöjä voidaan tehdä entiseen tahtiin, kunhan niitä hyvitetään gm-puilla.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 7
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 3
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Luonnonmukainen tuotanto ehdottomasti tulevaisuuden ala. Tehotuotanto ei ole järkevää ja aiheuttaa ylituotantoa. Kuitenkin toisinaan lähiviljely on korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi järkevämpää, vaikka joudutaankin turvautumaan kemiallisiin lannoitteisiin.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Aluehallinnoille on varattava mahdollisuus kieltää jostain syystä hankalan gm-tuotteen viljely.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Vastuun kaikissa tuotteissa on oltava tuottajalla. Mikäli viljelijä välttämättä haluaa tuottaa gm-kasveja, hän saa myös vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Kynnyksen tulee olla sellainen, että kaikki havainnot gm-aineksesta lasketaan gm-siemeniksi. Näin voidaan ehkäistä manipuloitujen geenien siirtyminen kasvikantaan.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Gm-viljely ei ole tarpeellista ja saattaa olla haitallista. Rahallista tukea voidaan antaa tutkimukseen.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Tuottajavastuun periaatteen tulee päteä myös kehitysasteella. Silti tutkimus on tuotettava puolueettomalla taholla ilman yhtiöiden vaikutusvaltaa.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Geenimanipuloimattomia maataloustuotteita riittää EU:ssa tarpeeksi myös hätätapauksiin.