Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Ari Heikkinen, Vihreä liitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää 
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Olen niiden tahojen kanssa yhtä mieltä, jotka tahtovat säädellä geenitekniikan hyödyntämistä. Muuntogeenisten tuotteiden käytölle maataloudessa ei tule myöntää lupia, ennen kuin käytännöissä otetaan johdonmukaisesti huomioon seuraavat neljä vaatimusta: jäljitettävyys, merkitseminen, vastuu ja saastumiselta suojautuminen.

Geenitekniikan käytössä lääketieteessä on vähemmän ongelmia, sillä lääkkeiden vaikutuksista saadaan tarkemmin kohdentuvia ja siten vähemmän sivuvaikutuksia aiheuttavia. Lääketieteellinen geenitekniikka on lisäksi toistaiseksi kontrolloitua laboratoriotuotantoa.

Muuntogeenisten kasvien ja eläinten tuottaminen taas on erityisen ongelmallista, koska kehitystarpeet eivät lähde kuluttajien intressistä, vaan teollistuvan maa- ja metsätalouden piiristä. Kuluttaja ja kansalaiset kantavat mahdolliset terveysriskit, joista teollisuus ei suostu kantamaan vastuuta. Sama pätee mahdollisiin muutoksiin eliöyhteisöissä. Kuluttajan hyöty mahdollisten elintarvikkeiden hinnan laskussa on minimaalinen ja saatu muu hyöty kokonaan olematon, koska elintarvikkeet ovat jo nykyisellään ihmisten mieltymyksiä vastaavia, vuosisatojen kuluessa jalostettuja. Mahdollinen tuotantokustannusten lasku valuu kokonaan agroteollisuuden laariin, tuottaja ei siitä myöskään hyödy.


2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi 
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Kts. edellä. Teollistuneesta maataloudesta luomutuotantoon.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä ei
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle ei
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto kyllä, käytössä
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke kyllä, käytössä
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia ei
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia varauksin kyllä
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista varauksin kyllä
Tarkennuksia: a) tuote, joka itsessään lisää rikkaruohomyrkkyjen lisäämistä, koska  vastustuskyky voi levitä myös sukulaisrikkakasveihin.
b) Onko eläin pelkästään kone ihmisen käyttöön? Sikakaan ei elä ilman omaa sydäntä.
c) valvotuissa laboratorio-oloissa tuotettu lisäaine ei ole ongelma.
d) sama vastaus kuin c.
e) varauksin ei, ympäristön tulisi olla suljettu. Siitepöly yms. yhteys lähiluontoon pitää eliminoida. Lääketuotanto on yleensä hyväksyttävämpää kuin elintarviketuotanto.
f) Mikäli tuote on eristettävissä eläimen kärsimättä (maito), varauksin ok.
g) erityistilanne, erittäin saastunut maa, josta paju pystyy tuottamaan  tasalaatuista materiaalia puhdistamolle varauksin ok, siitepöly yms. ongelmat poistettava.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ? X
Tarkennuksia: Metsäteollisuus on omalla toiminnallaan vaarantamassa luonnollisen puulajien diversiteetin. Geenimuunneltujen puiden kehittäminen tehostaa entisestään ns. puupeltokehitystä ja köyhdyttää Suomen luontoa valtavasti suuressa mittakaavassa toteutuessaan. Myöskin esimerkiksi kukkimattomien koivujen tuottaminen johtaisi käytännössä arvaamattomiin menetyksiin siitepölyä ravinnokseen käyttävissä eliöryhmissä ja voisi johtaa lajiromahduksiin ravintoketjuissa.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 10
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 0
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: On tietysti toistaiseksi epärealistista vaatia, että EU:n maataloudessa luovuttaisiin perinteisistä tuotantotavoista luomun hyväksi, mutta muodostamani käsityksen mukaan niin kuitenkin pitäisi tehdä. Kuluttajalla pitää olla oikeus valita haluamansa ruoan tuotantotapa.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia 
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia:  

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset, 
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Aiheuttaja maksaa -periaate sopii tällaisiinkin tarkoituksiin. Käytännössä kulut siirtyvät kuluttajien kannattavaksi.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Tuotantoketjut on pidettäva tiukasti erillään, USA:ssa sekoitus on ollut tahallista teollisuuden toimesta, koska lainsäädäntö on niin heikkoa.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden 
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka 
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön  
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Puolueeton tutkimus vaatii puolueetonta rahoitusta, yhtiöiden rahoitus tutkimusryhmille ohjaa johtopäätöksiä.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö 
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Absoluuttisesti tuomittavaa, analogia olisi rehuviljan lähettäminen köyhille.