Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Johanna Kentala, Keskusta


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Olen huolissani siitä, että jälleen ihminen hätäilee uuden teknologian käyttöönotossa ennen kuin tiedetään millaisia haittavaikutuksia tuolla teknologialla loppujen lopuksi on. Aiempia esimerkkejä löytyy vaikkapa ydinvoimasta tai CFC-kaasuista (otsonikerrosta vahingoittavat), joita aikanaan pidettiin loistavina keksintöinä. Geeniteknologiaan liittyy saman tyyppisiä riskejä.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Käytän mielummin luonnomukaisia tuotteita kuin sellaisia, joissa on käytetty geenimuunneltuja ainesosia. Emme mielestäni tiedä riittävästi geenimuuntelun riskeistä ympäristölle ja ihmiselle.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Erittäin suurella varovaisuudella voisin periaatteessa hyväksyä joitakin tuotteita, joilla saavutetaan kiistatonta hyötyä, mutta jotka eivät kuitenkaan ole eettisesti arveluttavia. Esimerkiksi siirtoelinten tuottaminen eläimissä ihmiselle on mielestäni eettisesti arveluttavaa.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä X
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia: Toivon, etteivät gm-puut juurikaan leviä EU:n alueelle.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 3,5
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 6
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0,5
Tarkennuksia: Kannatan luomutuotantoa, mutta käytännössä sillä ei kyetä tuottamaan riittävästi elintarvikkeita, sen takia tavanomaisella tuotannolla on kuitenkin suurin merkitys jakaumassa. Geenimuunnellun tuotannon osuus pitäisi mielestäni pysyä marginaalisena.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Kyllä ja näin tulee myös tapahtumaan, koska suurista maista esim. Ranska ei hyväksy gm-kasvien myyntiä tai tuotantoa ja tulee varmasti pitämään huolta siitä, ettei niitä sallita sen alueella. Toivoisin ettei tuotantoa sallittaisi Suomessakaan. Myynti tullaan varmasti sallimaan, valitettavasti.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g)  jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Ilman muuta viljelijän ja siemeniä tuottavan yrityksen, koska he ovat vastuussa tuottamastaan aineksesta. USA:ssa tapahtunut kehitys on erittäin huolestuttavaa, koska siellä maksumiehiksi ovat toisinaan joutuneet juuri ne tuottajat, jotka nimenomaan haluavat pysyä erossa gm-aineksesta.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Aines on kyettävä pitämään erillään, jos gm-tuotanto sallitaan.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Taloudellista tukea unionin ei mielestäni tule antaa. Rakenteellista tukea kehitykselle tullaan todennäköisesti antamaan.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Mielestäni kuluttajan ja ympäristön terveys on aina tuottajan vastuulla. Jos tuotetaan jotain, josta saadaan taloudellista hyötyä, silloin vastataan myös tuotteen turvallisuudesta. Tämä on mielestäni luonnollinen moraalinen velvoite kaikille yrityksille.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Ei ole syytä työntää - unionissa mahdollisesti huonosti kaupaksi käyviä - gm-tuotteita kehitysmaiden riesaksi ja pilata näin ehkä heidän mahdollisuuksiaan puhtaaseen tuotantoon.