Yhdistyksen lausunto EU-asetuksen 1829/2003
toimeenpanoehdotuksesta
Lausunto KTM:lle
23.4.2004
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Viite: Lausuntopyyntönne KTM021:00/2004

Lausunto valtioneuvoston ehdotuksesta asetukseksi muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1829/2003 voimaantulosta

Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. (jatkossa yhdistys) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä:

Asetuksen toteuttamisen kansallinen vastuunjakaminen on valitettavan monimutkaista. Kun yhdistyksen kokemuksien mukaan jo yhden viranomaisen kanssa on ollut hankalaa toimia tulee tilanne todennäköisesti vaikeammaksi. Viranomaisten "yhteiseen linjaan" pyrkiminen ei kuitenkaan ole kannatettavaa, vaan vastakkaisetkin näkemykset lisäävät markkinoille mahdollisesti tulevien gm-tuotteiden turvallisuutta.

On selvää, että viranomaisten tulisi aina saattaa viipymättä julkiseksi lausuntonsa, arvionsa ja valvontatuloksensa; ottaen huomioon mitä säädetään salassa pidettävistä tiedoista. Ei kuitenkaan ole viranomaisten tehtävä pitää salassa tietoja tarvittavaa laajemmin.

Eri toimielimien kokoonpanoista yhdistys haluaa huomauttaa, että samojen henkilöiden istuminen usean elimen jäsenenä ei tule kyseeseen, vaan lisäisi epäluuloja päätöksentekoa kohtaan.

Lisäyksiä asetukseen:

Kansalaisille ja kansalaisjärjestöjen toimijoille on erityisen ongelmallista seurata useiden eri elimien päätöksiä ja toimintaa. Yhdistys esittää, että Valtioneuvoston asetukseen lisätään kohta, missä eri elimet velvoitetaan perustamaan yhteinen internetportaali, mihin viranomaisten omien internetsivujen päivitetyt tiedot siirtyvät automaattisesti. Näin voitaisiin varmistaa helpompi viranomaiselinten toiminnan seuraaminen.

Haluamme huomauttaa, että Valtioneuvoston asetuksessa tulisi määritellä asetuksen 43 artiklan 2 kohdan muutos direktiivin 2001/118/EY artiklaksi 26a vastuunjako eri viranomaisten kesken.

:

Kansallisen toimivallan muodostaminen esitetään asetusehdotuksessa epäselvällä tavalla. Asetuksen tulisi määritellä ketkä voivat edustaa Suomea komiteamenettelyssä. Erityisesti kannanmuodostamisesta tulisi määrittää tilanne, missä elintarvikkeeksi hyväksyttävä gm-organismi on lisääntymiskykyinen ja siten mahdollisesti käytettävissä kylvöaineistona. Kannan muodostamisen läpinäkyvyys on tärkeä kysymys kansalaisille ja kansalaisjärjestöille, että on tiedossa missä päätös milloinkin tehdään.

:

Yhdistyksen mielestä KTTK:n tulisi käyttää edellä mainittua internetportaalia sille asetettujen tiedottamis- ja kuulemisvelvoitteiden toteuttamiseksi.

:

Elintarvikeviraston ja KTTK:n tulisi käyttää esittämäämme internetportaalia antamiensa lisäohjeiden välittämiseen

Lisäksi yhdistys haluaa muistuttaa olemassaolostaan ja toivomme, että KTM jatkossa oma-aloitteisesti pyytää yhdistykseltä lausuntoja kaikissa geenitekniikkaan ja bioturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Hyvinkäällä/Järvenpäässä 23.4.2004
Hannes Tuohiniitty
, puheenjohtaja
Markku Rämö, varapuheenjohtaja