Tutkintapyyntö geenitekniikan lautakunnalle
27.7.2000 Vastaanottaja:
Irma Salovuori
Valtioneuvosto PL 33
00023 Valtioneuvosto

Kirjelmän aihe:

Tutkintapyyntö Suomessa tehdystä puutarhakasvien ja luonnonkasvien geenimuuntelusta ja toiminnasta aiheutuneista riskeistä

Kansalaisten Bioturvayhdistys on saamiensa tietojen perusteella vakavasti huolestunut Suomessa tehtävästä puutarhakasvien geenimuuntelusta. Koetoimintaa on tehty ainakin MTT:n Piikkiön tutkimusasemalla ja Kuopion yliopistolla.

Tämänhetkisten tietojemme mukaan sekä riskien arviointi että koetoiminnan valvonta ovat olleet niin puutteellisia, että on olemassa äärimmäisen valitettava reaalinen mahdollisuus siihen, että tutkimusten yhteydessä on päässyt hallitsemattomasti liikkeelle siirtogeenistä perimää.

Tällainen tapahtuma laitoksissa, joissa tuotetaan myös tavanomaisesti jalostettuja kasveja puutarhatalouden tarpeisiin, vaarantaisi puutarhakasvien lajikeaitouden ja tuottajien ja kuluttajien oikeuden geenimuuntelusta vapaaseen puutarhatuotantoon. Tämä olisi myös taloudellisesti vakava isku koko puutarha-alalle.

Vähintäänkin yhtä vakavia uhkakuvia liittyy luonnonmarjojen parissa tehtävään koetoimintaan. Jos siirtogeeninen aines saastuttaa luonnonmarjojen perimän, on loukattu sekä nykyisten että tulevien suomalaisten oikeutta ja turvallisuutta. Myös metsämarjatalouden oikeuksia loukattaisiin: Suomen metsämarjantuotanto menettäisi oikeutensa luomustatukseen.

Ihmettelemmekin erityisesti Kuopion yliopiston päätöstä ryhtyä muuntelemaan maakunnan nimikkomarjan mesimarjan geeniperimää sekä kansallisaarteemme lakan geeniperimää.

Kuopion tutkimusten osalta on käynyt selville, etteivät lakkatutkimukset täytä edes tieteellisiä kriteerejä erilaisten kantojen erillään pidon ja seurannan osalta. Voimmeko silloin luottaa edes siihen, että geenimuunnellut kannat kyetään pitämään geneettisesti erossa muista kokeilukannoista?

Ihmettelemme pyrkimyksiä lakan ja mesimarjan geenimuunteluun myös siksi, etteivät kuluttajat eivätkä tuottajat ole haluamassa siirtogeenisiä marjoja ruokapöytiinsä, vaan kuluttajat sekä Suomessa että Euroopassa torjuvat geenimuunnellun tuotannon.

Jos halutaan kehittää lakan ja mesimarjan viljelyä, olisi syytä suunnata tutkimuspanokset luonnonmukaiseen kasvinjalostustyöhön ja luonnonmukaisen viljelyn tekniikoiden kehittämiseen. Jos taas halutaan turvata mesimarjan ja lakan sadot luonnonolosuhteissa, on syytä keskittyä turvaamaan ja ennallistamaan suotuisia kasvupaikkoja.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen mielestä nykyinen tilanne merkitsee paitsi ekologisia riskejä luonnonmarjojen kestävälle geeniperimälle ja terveysriskejä marjojen käyttäjille, myös suuria taloudellisia riskejä koko suomalaiselle marjantuotannolle.

Esitys koetoiminnan keskeyttämisestä

Edellisellä perusteella esitämme, että Geenitekniikan lautakunta päättää toistaiseksi keskeyttää kaiken puutarhakasveja ja luonnonmarjoja koskevan siirtogeenitutkimuksen ja nimittää puolueettoman selvitystyöryhmän, joka tekee kaikesta tähän mennessä tehdystä tutkimuksesta kuvaukset ja riskinarvioinnin. Riskinarvioinnissa tulee selvittää paitsi ekologiset ja terveydelliset riskit, myös ne taloudelliset riskit, joita toiminta voi aiheuttaa.

On myös selvitettävä, riittävätkö tutkimuslaitosten vakuudet ja vastuut korvaamaan ne taloudelliset vahingot, joita toiminnasta voi aiheutua.

Edellytämme edelleen, että kaikkien tutkimusalueiden ympäristössä selvitetään myös se, onko siirtogeenistä aineistoa jo päässyt luonnonkantojen tai perinteisesti jalostettujen viljelykantojen perimään.

Yhdistyksemme toivoo, että yhdeksi selvitystyöryhmän jäseneksi nimitetään Kansalaisten Bioturvayhdistyksen valitsema edustaja.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puolesta

Hannu Hyvönen
puheenjohtaja
Iisalmi